Keresztelés

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává teszi

Keresztelést gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérni.

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak.

Az egyház papjai szívesen örömest kiszolgáltatják a szentséget a család lakóhelyén, szűk családi körben, házban, vendéglőben, vagy szabadban egyaránt.

Azonban aki ragaszkodik a templomi szolgáltatáshoz, az egyház kápolnájában vasárnapi Istentisztelet keretében személyes egyeztetés útján megtörténhet.

Keresztelés díja

Az Egyházban a keresztelés díja ingyenes.

Keresztelés rendje

1.Ének

2. Bevezetés
A keresztszülők (szülők) a gyermekkel a lelkész elé állnak. A lelkész fehér ruhában fogadja a megjelenteket.
Evangélium olvasás:
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el ezért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az
Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.”
3. Keresztelési beszéd

4. Imádság keresztelés előtt
Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Fogadd kegyelmedbe a keresztség által ezt a gyermeket, és áldd meg örökkévaló áldásoddal. ébressz benne élő hitet, hogy ragaszkodjék hozzád. Maradj vele élete minden napján, hogy tied legyen most és örökké. Ámen

5. Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

6. Keresztelés

-Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyetem egyházának tagja legyen?

Felelet: Akarjuk.

Vállaljátok-e, hogy gondoskodtok- e gyermek hívő keresztényé neveléséről?
-Vállaljuk.

Mi a gyermek neve?
-Felelet: N

N.! Én megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek Nevében. Ámen
A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és Szentlélekkel új életre támasztott és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen.

Miatyánk

Áldás

Ének

Telefon

+36 -70- 3500354

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.