Egyházunk Története

Egyházunk, a Krisztus Keresztje Keresztény Egyház 2008-ban lett hivatalosan bejegyezve hazánkban. Azonban a magyarországi jogi anomáliák végett 2012. január 1-től az Egyházunk, vallási közösségként, vallási egyesületként (Krisztus Keresztje Keresztény Vallási Egyesület) tud a magyarországi feltételeknek megfelelni, de az EGYHÁZ megnevezést használhatjuk.

Egyházunk a nemzetközi Ókatolikus szervezet része, a tagfelvételét a Guid of the Holy Apostles nemzetközi  ókatolikus közösség 2017. december 7. hagyta jóvá.

A nemzetközi Ókatolikus egyház elnök és érseke a Svájcban székelő Alister Bate Ókatolikus püspök.

Ö felel a Kelet -Európai így a magyarországi egyházszervezet működésért is.

A magyarországi egyházszervezet jelenleg 2 fő aktív püspöke a Guid of the Holy Apostles nemzetközi és egyetemes  Ókatolikus egyház a konklávé választó és választható püspökei. Az egyház papjai, szolgálattevői, az Ökumenizmus és az elesett személyek támogatásának elkötelezett szolgái.  Jelenleg 15 felszentelt pap és számtalan önkéntes segítő végez a magyarországi egyházszervezet részeként az egyházban lelkipásztori és segítő szolgálatot.

Magyarországon, a határon túli magyar közösséggel együtt az egyházzal kapcsolatban lévő hívők száma eléri a több tízezer főt!

A közösségünk állami támogatásokat nem vesz igénybe, az Egyház a hívek adományaiból és hozzájárulásaiból tartja fel önmagát!

A magyarországi egyházszervezetnek három egyházmegyéje,  valamint a határon túli magyarok püspöksége van, melyet a külföldön élő magyarok szolgálatára hozott létre az Guid of the Holy Apostles nemzetközi és egyetemes  Ókatolikus egyház!

A Budapesti Egyházmegye: melynek vezető püspöke Dr. Dulai Roland. Az egyházmegyéhez tartozó területek, Budapest főváros közigazgatási területei, valamint Pest megye határa, és Kelet-Magyarország teljes területe.

A Dunántúli Egyházmegye: melynek vezető püspöke Juhász Gergely. Az egyházmegyéhez tartozó területek, a Dunántúl, Nyugat-Magyarország teljes közigazgatási területe.

A Dunán- Inneni Egyházmegye: melynek megbízott vezető püspöke Dr. Dulai Roland. Az egyházmegyéhez tartozó területek, a Dunán- Inneni, Kelet-Magyarország teljes közigazgatási területe.

A határon túli magyarok püspöksége: melynek megbízott püspöke Dr. Dulai Roland. Az egyházmegye jelenleg, Romániában Kolozsváron,  és az Egyesült Királyságban Londonban- konkrét gyülekezeti helyeken- míg,  Spanyolországban, Portugáliában, Dániában, Németországban, Svájcban, Lengyelországban, Szerbiában, Horvátországban – szórvány gyülekezetekben –látja el folyamatosan a magyar ajkú hívek lelkipásztori ellátását, az Ókatolikus liturgia és hagyományok szerint.

Egyházunk elkötelezett az Ökumenizmus irányában, vallási, faji és nemi identitástól függetlenül szolgálunk, Magyarországon, és Európa több városában, a magyar hívek szolgálatára.

Egyházunk hitelveihez igazodva és azzal összhangban kezdettől fogva az elesettek, az idősek, a betegek, a társadalom perifériájára szorultak, a hajléktalanok, a halmozottan sérült gyermekek gondozását és oktatásának szolgálatát tekinti fő célkitűzésének.

Misszióink és Tevékenységeink

AZ EGYHÁZ INTÉZMÉNYEI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

Az Egyház jelentős erőfeszítéseket fejt ki annak érdekében, hogy elősegítse a hátrányos helyzetben lévő emberek társadalmi felemelkedését. Az Egyház felnőtt- és gyermek- oktatással, és műveltségük megszerzésében nyújt segítséget.

  • Ismeretterjesztő előadásokat, perevnciókat tart;
  • Hátrányos helyzetűeknek átképzési lehetőséget biztosít;
  • Nyelvoktatásokat és számítógép kezelői tanfolyamokat szervez,
  • Kultúra és művelődés területén ápolja a keresztény hagyományokat őrző értékeket.
  • Valamint a klasszikus egyházi szolgálatokon belül, temetési szertartásokat, keresztelőket, esküvői szertartásokat, istentiszteleteket, bibliaórákat tart, a hívő és a szolgálatokat igénybe vevő nem hívőknek, és keresőknek egyaránt.
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREK KÉPZÉSE

Egyházunk hitelveiben is szerepel, fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű emberek támogatását, a társadalomban való integrálását.
Ennek érdekében indítottuk a  programunkat, a szegény, hátrányos helyzetű embereknek 40 órás ingyenes angol és németnyelvi tanfolyamot szervezett az Egyház lelkészi Hivatalában. Ezek a programok teljesen térítésmentesek, amihez természetesen ingyenes oktatói csomagok is a hallgatók rendelkezésére állnak a sikeresebb tanulmányok érdekében.

UTCAI SZOCIÁLIS ÉS GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Nem csak a hozzánk betért rászoruló embertársaink gondozását tartjuk fontosnak, hanem az utcán élő szegény sorsú embertársainkra is odafigyelünk, és lehetőségeinkhez mérten ellátjuk őket.
Ennek érdekében indítottuk be az, utcai szociális gondozó szolgálatunkat, amely hét több napján délutáni és az esti órában önkéntesek segítségével, a Budapest több kerületeiben, az utcán életvitelszerűen tartózkodó embertársainknak nyújt segítséget.

HÁZI (OTTHONI) SZAK-ÉS BETEGÁPOLÁS

E szolgálatunk az idős, egyedülálló, beteg emberek otthoni ápolását és gondozását biztosítja. A feladatokat magas szakmai színvonalon látja el, jól felkészült szakemberei által a hét minden napján. A rászorult és egyedülálló embertársainkon Egyházunk, felebaráti szeretetből, térítésmentesen gondoskodik.

Az ápolási egység keretén belül alkalmazunk:

a. szakápolókat
b. gyógytornászokat
c. pszichológusokat
d. lelkészeket,
e. más önkéntes segítőket

KÓRHÁZI ÖNSEGÍTŐ CSOPORT

Helyszíne: Budapesti Kórházai, (Belgyógyászati osztályán) női és férfi részlege.
Az önsegítő csoport célja a közös beszélgetés, amely nem hittérítő jellegű. (A beszélgetés arra irányul, hogy a beteg ne mindig a betegségére összpontosítson, hanem egy kicsit lépjen ki a saját problémaköréből, és vegye észre a külső értékeket is. A Kórházak vezetőségének álláspontja szerint a betegeket aktivizálni kell.) A betegek többségében idősek.
A részleg tárgyalóhelyiséget biztosít a beszélgetések céljára. A férfi részlegen (ahol van néhány női beteg is) – helyiség hiánya miatt – ez nem oldható meg, ezért a kommunikációra alkalmas betegekkel (nővérrel történő konzultáció után) az ágyuknál történik a beszélgetés.
Érintett személyek száma: változó, de általában 4-6 fő között.

Fontosnak tartjuk továbbá a Kórházban önkéntes beteglátogató és gondozó szolgálatot végző embertársaink képzését, lelki támogatását.

Ezt, képzést rendszeres alkalmakkor csoportos formájában, team szerűen pszichológusaink végzik, valamint az egyház képzett lelkészei, valláspedagógusai biztosítják az önkéntesek részére a lelki háttért.

HAJLÉKTALAN LELKÉSZSÉG

Egyházunk hitelvei szerint, nem csak testileg, hanem lelkileg és szellemileg egyaránt szükséges táplálni a személyt.

Köztudott tény, hogy az un. történelmi egyházak, kevéssé foglalkoznak a hátrányos helyzetű, perifériára szorult emberek lelki-mentális egészségük karbantartásával.
Egyházunk felvállalta, és gondozásba vette a fenti csoporthoz tartozó embereket, és szakképzett mentálhygenikusok és lelkészek foglalkoznak kiscsoportos beszélgetéseket, személyes tréningeket tartva személyükkel.

Természetesen az Egyház hagyományos szolgálatát (keresztelő, esküvő, temetés stb.) szintén bárki igénybe veheti – és ezt nagyon sok hajléktalan igényben is vesz- ingyen és bérmentve.

Az Istentiszteletek az Egyház kápolnáiban, a „Kapcsolatok” fül alatt találhatók!

INGYENES ÉLELMISZER ÉS RUHAOSZTÁS

Minden alkalommal az Egyház kápolnáiban ingyenes ruhaosztást szervez, hajléktalan, hátrányos helyzetű emberek részére.
Alkalmanként kb. több zsák ruhát osztunk szét ingyen és bérmentve, minden rászoruló embertársunk részére.

Havonta egy alkalommal, minden hónap utolsó vasárnapján az Istentiszteletet követően, hideg élelmiszert, konzerveket, felvágottakat, lisztet, tejet, olajat osztunk szét az arra rászoruló embertársainknak.

Az osztások időpontjai az egyház híroldalán „Események” fül alatt nyomon követhetők!

INGYENES EGYHÁZI BÚCSÚZTATÁS A KÁPOLNÁBAN

Az elhunyt hozzátartozóinak egyre kevésbé van anyagi lehetősége arra, hogy a költséges temetési szertartásokat, temetői elhelyezéseket, ki tudják fizetni.

Az Egyház, vallási és felekezeti tekintet nélkül, biztosítani kívánja, az elhunyt személyek egyházi búcsúztatását, akik bármilyen ok miatt, nem részesülhetnének abban. Ennek érdekében, térítésmentesen elvégzi, azon személyek kápolnában történő búcsúztatását, akik hozzátartozóik anyagi nehézségei miatt nem részesülhetnek abban.

Az Egyház Istentiszteleti helyei, a „Kapcsolatok” fül alatt megtalálhatóak!

Kérje a segítséget az egyház munkatársaitól, az elérhetőségek és Kegyeleti Emlékhelyek bármelyikén!

Rád is szükség van!

Jézus Téged is hív, hogy tegyél jót az Ő nevében. Önkéntes szolgálatunkkal idős, elesett embereknek segítünk. Katasztrófák és balesetek helyszínén támogatjuk a polgári szolgálatokat. A hétköznapokban pedig egyszerűen csak nyitottak vagyunk embertársaink problémáira.

Várjuk jelentkezésedet!

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.